- Kewujudan kerajaan awal seperti Funan,Angkor,Ayuthia,Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar
  di Asia Tenggara.
- Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua,iaitu
    a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua,Gangga Negara dan Langkasuka.
    b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.Srivijaya,Majapahit, dan Singhasari.
- Pada Peringkat awal,kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan
    i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China.
    ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.- Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu :
a) Kerajaan agraria
b) Kerajaan maritim
- Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim:


                                    
- Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya  di lembah sungai.Manakala kerajaan           maritim  di kawasan pesisir pantai, dan kepilauan .
- Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka.Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi.
- Sebab - sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara:

                                       

- Orang tempatan,orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim.Ini membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa.
- Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti :
                       


 
- Berkembang sejak Zaman Logam,bermula dari abad ketiga Masihi,masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa  aspek             kebudayaan India,serta mengamalkan kepercayaan animisme.
- Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja,kesenian dan kesusasteraan.


Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
- Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara :
    i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera,dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara
   i
i) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya.
  iii) Pendapat yang ketiga ,pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.
  iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India
       yang menarik.

- Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah :
    i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India
    ii) Gelaran raja mula di perkenalkan
    iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja.
    iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.
    v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja.
    vi) Wujud konsep orde kosmos.

- Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya :
                               
Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan
- Antaranya :